Gdje se nalazite:   Početna Dokumenti Odluke

Odluke

2022. godina

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Đurđ

  Odluka o donošenju plana djelovanja u područlju prirodnih nepogoda Općine Sveti Đurđu za 2023. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Sveti Đurđ

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu

Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju grobljima

Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Opći uvjeti isporuke-ukop pokojnika

Odluka o sklapanju ugovora i davanju prethodne suglasnosti za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Đurđ

Opći uvjeti isporuke-dimnjačarske usluge

Odluka o razvrstavanju nekretnine u nerazvrstane ceste

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade članovima predstavničkog tijela Općine Sveti Đurđ

Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Općine Sveti Đurđ

Odluka o izmjenama Odluke o načinu utvrđivanja plaća i visini koeficijenata za obračun plaća djelatnika dječjeg vrtića "Suncokret Sveti Đurđ"

Odluka o izmjenama Odluke o visini osnovice za obračun plaća djelatnika dječjeg vrtića "Suncokret Sveti Đurđ"

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za povećanje ekonomske cijene redovitohg cjelodnevnog deetosatnog programa dječjeg vrtića "Suncokret Sveti Đurđ"

Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za financiranje predkolskog odgoja i ostavrivanja prava predsnosti upisa djece u dječji vrtić"Suncokret"

Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor

Odluka o porezima Općine Sveti Đurđ

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut DV Suncokret Sveti Đurđ

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Suncokret Sveti Đurđ

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnicanju Stožera civilne zaštite 

Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju

    Plan  davanja koncesija 2022- Prilog 

Plan davanja koncesija za 2022.

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Sveti Đurđ

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2022/2023.

Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece

Odluka o sufinanciranju produženog boravka Osnovnoj školi Sveti Đurđ za učenike od prvog do četvrtog razreda za školsku godinu 2022./2023.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Sveti Đurđ

Odluka o rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog uprvnog odjela Općine Sveti Đurđ

Odluka o raspoređivanju srdstava za financiranje političkih stranaka za stupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu

Odluka o davanju suglasnosti na Plan o upsiu djece u dječji vrtić "Suncokret Sveti Đurđ" za pedagošku 2022/23. godinu

Pravilnik o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Sveti Đurđ

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora uvlasništvu Općine Sveti Đurđ

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova ukopa pokojnika na području Općine Sveti Đurđ

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Đurđ

Odluka o razvrstavanju nekretnina u nerazvrstane ceste

Odluka o financijskoj pomoći za ulaganje u izgradnju novoga i/ili adaptaciju i uređenje postojećeg stambenog objekta na području Općine Sveti Đurđ

Plan nabave Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - ČISTOĆA

2021. godina

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zobe "Hrženica"

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja između Preloške i Ulice Ljudevita Gaja u Svetom Đurđu

Odluka o raspoređeivanju sredstva za redovito finnaciranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Đurđ za II. polugodište 2021. godine 

Odluka o prijenosu poslova utvrđeivanja, evidentiranja, nadzora, naplat i ovrhe radi naplate općinskih poreza 

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE - zakup poslovnog prostora za obavljanje uredske, administrativne i pomoćne djelatnosti 

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE - zakup poslovnog prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosi

Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Sveti Đurđ za 2022.godinu.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na povećanje ekonomske cijene redovitog cjelodnevog desetosatnog programa u Dječjem vrtiću "Suncokret" Sveti Đurđ

Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore redovitim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2021/2022.

Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođenu djecu na području Općine Sveti Đurđ

Odluka o isplati prigodnog dara ( božićnice) umirovljenici 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju osobnog automobila 

Odluka o kupovini osobnog automobila 

Odluka o visini naknade članovima OV

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima službenika

Odluka o izradi UPU područja između Preloške i Ljudevita Gaja u Svetom Đurđu

Odluka o izradi UPU_GZ Hrženica 2021

Odluka Vijeće za prevenciju-izmjene

Odluka o liD odluke o plaći i drugim pravimaopćinskog načelnika

Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o upisu djece

 Odluka o davanju suglasnosti na odluku o upisu djece

Odluka o odabiru programa/projekata za dodjelu financijske potpore iz Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2021. godinu

Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Đurđ

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Đurđ

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ (SVVZ 23/21)

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Đurđ za prvo polugodište 2021. godine (SVVZ 16/21)

Odluka o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima i korisnicima socijalne pomoći (SVVZ 16/21)

2020. godina

Odluka o prihvaćanju poslovnog udjela u "Lukom" d.o.o. Ludbreg (SVVZ 72/20)

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Đurđ (SVVZ 72/20)

Odluka o financijskoj pomoći za ulaganje u stambeni prostor prilikom kupnje prve nekretnine na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 10/20)

Odluka o komunalnom redu (SVVZ 12/20)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Đurđ (SVVZ 12/20)

Odluka o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Đurđ Općini Sveti Iliji (SVVZ 12/20)

Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Općine Sveti Đurđ (SVVZ 12/20)

Odluka o donošenju 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ (SVVZ 18/20)

Odluka o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Ludbrega i općina Martijanec, Veliki Bukovec, Mali Bukovec i Sveti Đurđ (SVVZ 21/20)

Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića "Suncokret" (SVVZ 23/20)

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (SVVZ 40/20)

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje (SVVZ 40/20)

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o korištenju postrojenja (SVVZ 40/20)

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Suncokret" (SVVZ 40/20)

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (SVVZ 43/20)

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Sveti Đurđ (SVVZ 43/20)

Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih potpora za programe organizacijama civilnog društva iz proračuna Općine Sveti Đurđ (SVVZ 46/20)

2019. godina

Odluka o komunalnom doprinosu (SVVZ 15/19)

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (SVVZ 15/19)

Odluka o izmjenam i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ (SVVZ 15/19)

Odluka o financijskoj pomoći za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području Općine u 2019. godini (SVVZ 24/19)

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 24/19)

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ (SVVZ 32/19)

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 61/19)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ (SVVZ 61/19)

Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Sveti Đurđ (SVVZ 77/19)

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 77/19)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Sveti Đurđ (SVVZ 77/19)

Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza (SVVZ 84/19)

Odluka o dodjeli jednokretne financijske potpore redovitim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2019/2020 (SVVZ 84/19)

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu (SVVZ 96/19)

2018. godina

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 10/18)

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 10/18)

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama, načinu kontrole razmnožavanja i načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa (SVVZ 31/18)

Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju Općine Sveti Đurđ (SVVZ 31/18)

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2018. godinu (SVVZ 42/18)

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (SVVZ 42/18)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa (SVVZ 42/18)

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sveti Đurđ (SVVZ 42/18)

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (SVVZ 64/18)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 64/18)

Suglasnost na Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 68/18)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu (SVVZ 84/18)

Odluka o komunalnoj naknadi (SVVZ 99/18)

Odluka o vrijednosti boda (B) komunalne naknade (SVVZ 99/18)

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Sveti Đurđ u 2018. godini (SVVZ 99/18)

Plan sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (SVVZ 99/18)

Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Sveti Đurđ za 2019. godinu (SVVZ 99/18)

2017. godina

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja >>Izgradnja građevine javne i društvene namjene - Dječji vrtić i jaslice Općine Sveti Đurđ<< ( SVVZ 15/17 )

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2017. godinu ( SVVZ 19/17 )

Odluka o Registru imovine Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 19/17

Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 19/17 )

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra ( SVVZ 19/17 )

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra ( SVVZ 19/17 )

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (SVVZ 19/17 )

Odluka o preuzimanju nekretnina u društvenom vlasništvu u vlasništvo Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 19/17 )

Odluka o preuzimanju nekretnina u vlasništvo Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 19/17 )

Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao općenarodna imovina u vlasništvo Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 19/17 )

Odluka o uvjetima i načinu korištenja društvenih domova na području Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 19/17 )

Odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora ( SVVZ 19/17 )

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 19/17 )

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi troškova za rad, odnosno izgubljene zarade, vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Đurđ, te članova njihovih radnih tijela ( SVVZ 55/17 )

Odluka o razvrstavanju određenih nekretnina u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o preuzimanju nekretnina i njihovu razvrstavanju u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o razvrstavanju određenih nekretnina u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o preuzimanju nekretnina i njihovu razvrstavanju u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o razvrstavanju nekretnine u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o razvrstavanju određenih nekretnina u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o preuzimanju nekretnina i njihovu razvrstavanju u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o razvrstavanju određenih nekretnina u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o preuzimanju nekretnina i njihovu razvrstavanju u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o razvrstavanju nekretnine u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o razvrstavanju određenih nekretnina u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o preuzimanju nekretnina i njihovu razvrstavanju u nerazvrstane ceste ( SVVZ 55/17 )

Odluka o preuzimanjunekretnina u društvenom vlasništvu u vlasništvo Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 55/17 )

Odluka o općinskim porezima ( SVVZ 66/17 )

Odluka o osnivanju i izboru Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 66/17 )

Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza ( SVVZ 70/17 )

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima ( SVVZ 70/17 )

Odluka o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 70/17 )

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Đurđ u II. polugodištu 2017. godine ( SVVZ 70/17 )

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 70/17 )

Odluka o sufinanciranju programa predškole ( SVVZ 89/17 )

Odluka o sufinanciranju smještaja djece u vrtiće ( SVVZ 89/17 )

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 55/17 )

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 65/17 )

Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 85/17 )

2016. godina

Pravilnik o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 4/16)

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2016. godinu (SVVZ 13/16)

Odluka o izgradnji dječjeg vrtića i jaslica u Svetom Đurđu (SVVZ 13/16)

Odluka o prihvaćanju Ugovora o pružanju pravnih usluga ( SVVZ 13/16)

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 41/16 )

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 41/16 )

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Sveti Đurđ do 2020. godine ( SVVZ 61/16 )

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 61/16 )

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 43/16 )

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Sveti Đurđ za razdoblje do 2020. godine ( SVVZ 61/16 )

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Sveti Đurđ do 2020. godine ( SVVZ 61/16 )

Pravilnik o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 4/16 )

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Sveti Đurđ ( SVVZ 43/16 )

2015. godina

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Đurđ (SVVZ 33/15)

Odluka o stavljanju van snage Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ k.o. Hrženica, Komarnica Ludbreška, Sesvete Ludbreške, Sveti Đurđ, Struga, Karlovec Ludbreški i k.o. Selnik (Obrankovec i Priles) (SVVZ 33/15)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ k.o. Hrženica, Komarnica Ludbreška, Sesvete Ludbreške, Sveti Đurđ, Struga, Karlovec Ludbreški i k.o. Selnik (Obrankovec i Priles) (SVVZ 33/15)

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2015. godinu (SVVZ 33/15)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ (SVVZ 33/15)

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Sveti Đurđ (SVVZ 49/15)

Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Sveti Đurđ (SVVZ 49/15)

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Đurđ (SVVZ 49/15)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Sveti Đurđ (SVVZ 52/15)

Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza (SVVZ 67/15)

2014. godina

Odluka o preuzimanju nekretnine u k.o. Selnik (SVVZ 11/14)

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sveti Đurđ za 2014. godinu (SVVZ 11/14)

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa (SVVZ 11/14)

Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora (SVVZ 22/14)

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju Općine Sveti Đurđ (SVVZ 22/14)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (SVVZ 35/14)

Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveti Đurđ u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa (SVVZ 35/14)

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Đurđ (SVVZ 35/14)

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Đurđ (SVVZ 49/14)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (SVVZ 49/14)

Odluka o preuzimanju nekretnine u k.o. Hržanica (SVVZ 49/14)

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 56/14)

2013. godina

Odluka o dopunama odluke o komunalnom doprinosu Općine Sveti Đurđ (SVVZ 8/13)

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ (SVVZ 8/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Selnik (SVVZ 8/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Hrženica (SVVZ 8/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Karlovec Ludbreški (SVVZ 8/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Karlovec Ludbreški (SVVZ 8/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Struga (SVVZ 8/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Sesvete Ludbreške (SVVZ 8/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Sesvete Ludbreške (SVVZ 8/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Sesvete Ludbreške (SVVZ 8/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Karlovec Ludbreški (SVVZ 18/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Hrženica (SVVZ 18/13)

Odluka o preuzimanju nekretnina u k.o. Sveti Đurđ (SVVZ 18/13)

Odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora (SVVZ 21/13)

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 21/13)

Odluka o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Sveti Đurđ (SVVZ 41/13)

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (SVVZ 41/13)

Odluka o osnivanju i izboru Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 41/13)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 59/13)

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (SVVZ 59/13)

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (SVVZ 59/13)

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (SVVZ 59/13)

Odluka o davanju suglasnosti za izdvajanje RJ "Čistoća" iz trgovačkog društva "Varkom" d.d. po modelu podjele s osnivanjem novog društva (SVVZ 59/13)

Odluka o davanju ovlasti Upravi trgovačkog društva "Varkom" d.d. za izradu akata i pripremu postupka izdvajanja Radne jedinice "Čistoća" iz tog društva (SVVZ 59/13)

Odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju Općine Sveti Đurđ (SVVZ 70/13)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana Općine Sveti Đurđ (SVVZ 81/13)

Odluka o donošenju 3. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ (SVVZ 81/13)

Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza (SVVZ 81/13)

Odluka o sufinanciranju smještaja djece u vrtiću (SVVZ 81/13)

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca (SVVZ 23/10)

Odluka o komunalnom redu (SVVZ 11/11)

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Sveti Đurđ (SVVZ 36/11)

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (SVVZ 39/11)

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Đurđ (SVVZ 48/11)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (SVVZ 48/11)

Odluka o nerazvrstanim cestama (SVVZ 13/12)

Odluka o određivanju javnih površina za prodaju robe na malo izvan prodavaonica (SVVZ 13/12)