Gdje se nalazite:   Početna Novosti

Novosti

Javni natječaj-prodaja nekretnina

Javni natječaj-prodaja nekretnina

11.09.2023

  

 Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17.), članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/21., 18/23.) i članka 5. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/17.) Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ raspisuje sljedeći

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Đurđ

 

 

I.                   PREDMET PRODAJE

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu 1/1 Općine Sveti Đurđ i to:

 

 

čk.br.

katastarska općina

zk.uložak broj

oznaka zemljišta

površina u m2

početna cijena u EUR

jamčevina u EUR

 

1.

 

39

 

Sveti Đurđ

 

900

 

Lovački put, PAŠNJAK

 

290

 

1.450,00 EUR

 

145,00 EUR

 JAVNI NATJEČAJ-NEKRETNINE

OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA

OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA

05.09.2023

 OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

Općina Sveti Đurđ izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Đurđ u razdoblju od 6.9.2023. godine do 21.9.2023. godine.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se izvršiti na službenoj web stranici Općine Sveti Đurđ www.sveti-djurdj.hr te u prostorijama Općine Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. 

Zainteresirane osobe mogu dati primjedbe na prijedlog Programa do isteka roka trajanja javnog uvida. Pisane primjedbe podnose se na priloženom obrascu, osobno ili putem pošte na adresu Općine Sveti Đurđ, Jedinstveni upravni odjel, Ulica braće Radić 1, 42233 Sveti Đurđ, ili putem e-maila: info@sveti-djurdj.hr. Primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja prigovora. Prigovori koji su podneseni izvan roka neće biti uzeti u razmatranje.

Javni poziv učenicima srednjih škola

Javni poziv učenicima srednjih škola

04.09.2023

  Općina Sveti Đurđ na temelju Odluke načelnika o sufinanciranju  prijevoza učenika
Srednjih škola s područja  Općine Sveti Đurđ za 2023./2024. školsku godinu, donesene 31.08.2023. godine
( Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 71/23)  upućuje

                              JAVNI POZIV

        za financijsku potporu sufinanciranja

       troškova prijevoza učenika srednjih škola

 

 Pozivaju se učenici 1., 2., 3. i 4. razreda Srednjih škola s područja Općine Sveti Đurđ
koji svakodnevno putuju u školu autobusom ili željezničkim prijevozom da se do 30.rujna 2023. godinu jave 
radi ostvarivanja prava na sufinanciranje mjesečne karte u iznosu od 13,27 EUR na relaciji najbližeg kolodvora
ili stajališta na području Općine Sveti Đurđ.
Prilikom dolaska učenici su dužni donijeti.
  • 1.      Potvrdu o upisu u školu za 2023/2024 školsku godinu
  • 2.      Ponijeti osobnu iskaznicu roditelja/staratelja
  • 3.      Broj računa IBAN roditelja /staratelja
  • 4.      Potvrdu da roditelj/staratelj nije dužnik financijskih obveza prema Općini
SUGLASNOST NA CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

SUGLASNOST NA CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

04.09.2023

 Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18 i 110/18)

i članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ ( Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 30/21, 18/23), 

Općinski načelnik Općine Sveti Đur dana 04.09.2023. godine, daje sljedeću SUGLASNOST na Cjenik komunalnih usluga ukopa pokojnika na 

mjesnim grobljima na području Općine Sveti Đurđ - Suglasnost na Cjenik.pdf

Cjenik komunalne usluge ukopa pokojnika na području Općine Sveti Đurđ 

5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. ĐUR

5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. ĐUR

22.08.2023

                                         Obavijest o provedbi Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za
                                               5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Đurđ
Općina Sveti Đurđ pokreće postupak izrade 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Sveti Đurđ( "Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 16/04. 25/04-ispravak,
27/07,20/11,81/13,18/20)
Prilozi:
PRIZNANJE ZA PRORAČUNSKU TRANSPARENTNOST

PRIZNANJE ZA PRORAČUNSKU TRANSPARENTNOST

13.07.2023

 OPĆINI SVETI ĐURĐ ČISTA PETICA ZA TRANSPARENTNOST PRORAČUNA

Institut za javne finacije predstavio je 5. srpnja 2023. godine rezultate devetog ciklusa istraživanja
transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih regionalnih i lokalnih jedinica.

Prosječna proračunska transparentnost - mjerena brojem proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim 
stanicima županija, gradova i općina - iz godine u godinu se popravlja, te u ovom ciklusu iznosi 4,6 
od mogućih 5. To je znantno poboljšanje u odnosu na 2015. godinu kada je iznosila prosječnih 1,8.
Naravno, sama objava dokumenata ne znači apsolutnu transparentnost, no smatra se prvim korakom k višim
razinama neopohdnim za sudjelovanje građana u proračunskom procesu i kontroli prikupljanja i trošenja javnih 
sredstava.

Općina Sveti Đurđ i ove godine dobila j enajvišu ocjenu " peticu" za transparentnost proračuna što znači 
da je pravovremeno objavila sve tražene proračunske dokumente čime se nastavlja dosadašnje transparetno prikazivanje 
javnih financija Općine.
Poziv na prethodnu provjeru znanja - vježbenik

Poziv na prethodnu provjeru znanja - vježbenik

03.07.2023

 Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata 

za mjesto vježbenik i mjesto pomoćnbi radnik održat će se dana 10. srpnja 2023. godine u 19:00 sati u prostorijama Općine Sveti Đurđ

Poziv kandidatima

OBAVIJEST- PRODAJA SUVLASNIČKOG DIJELA RH

OBAVIJEST- PRODAJA SUVLASNIČKOG DIJELA RH

20.06.2023

 U pivitku objavljujemo Obavijest o prodaji suvlasničkog dijela Republike Hrvatske 

Obavijest o prodaji suvlasničkog dijela Općina Sveti Đurđ

JAVNI NATJEČAJ - VJEŽBENIK

JAVNI NATJEČAJ - VJEŽBENIK

15.06.2023

 Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Đurđ na temelju članka 17.,19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

( Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) raspisuje  NATJEČAJ za prijam na radna mjesta 

1. vježbenik 

2. pomoćni radnik

1.Javni natječaj Općina Sveti Đurđ-vježbenik i pomoćni radnik

2. Obavijest uz natječaj

OBAVIJEST-OPRAŠIVANJE KOMARACA

OBAVIJEST-OPRAŠIVANJE KOMARACA

14.06.2023

 OBAVIJEST o adulticidnom tretmanu komaraca na području Općine Sveti Đurđ

Obavijest - komarci