Gdje se nalazite:   Početna Novosti Istražni prostor "Černjak"

07.12.2011

Istražni prostor "Černjak"

 U cijelosti Vam donosimo obavijest Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji od dana 01. prosinca 2011. godine. Ista je također istaknuta na oglasnoj ploči Općine Sveti Đurđ zajedno sa Zaključkom o javnom natječaju i kartom istražnog prostora "Černjak".

Istražni prostor "Černjak"

 O B A V I J E S T

vlasnicima zemljišnih čestica unutar

istražnog prostora "Černjak"

1. Temeljem članka 15. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine broj 75/09 i 49/11), Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, obavještava sve vlasnike zemljišnih čestica, koje se nalaze unutar istražnog prostora "Černjak" da je trgovačko društvo Trgograd d.o.o. Cehovska 40, Varaždin, podnijelo dana 17.10.2011. god. Službi za gospodarstvo ovog Ureda, zahtjev za odobrenje istraživanja mineralnih sirovina u istražnom prostoru "Černjak" na području Općine Sv. Đurđ.

2. Svu eventualno nastalu štetu prilikom istraživanja vlasnicima zemljišnih čestica dužno je nadoknaditi trgovačko društvo, nositelj odobrenja za istraživanje.

3. Vlasnici zemljišnih čestica unutar istražnog prostora mogu se za sva ostala pitanja obratiti Službi za gospodarstvo, Ankici Ježek, na 042/394-108, svakog radnog dana od 8 do 14 sati, te mogu kao stranka, ukoliko žele, sudjelovati u ovom upravnom postupku.

Pomoćnica predstojnika

Ankica Ježek, dipl.iur.