Gdje se nalazite:   Početna Novosti Javni natječaj-prodaja nekretnina

11.09.2023

Javni natječaj-prodaja nekretnina

  

 Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17.), članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.), članka 40. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 30/21., 18/23.) i članka 5. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 19/17.) Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ raspisuje sljedeći

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Đurđ

 

 

I.                   PREDMET PRODAJE

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu 1/1 Općine Sveti Đurđ i to:

 

 

čk.br.

katastarska općina

zk.uložak broj

oznaka zemljišta

površina u m2

početna cijena u EUR

jamčevina u EUR

 

1.

 

39

 

Sveti Đurđ

 

900

 

Lovački put, PAŠNJAK

 

290

 

1.450,00 EUR

 

145,00 EUR

 JAVNI NATJEČAJ-NEKRETNINE