Gdje se nalazite:   Početna Novosti Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Đurđ - kuća u Svetom Đurđu

22.07.2016

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Đurđ - kuća u Svetom Đurđu

Općinski načelnik Općine Sveti Đurđ objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Đurđ (KLASA: 370-01/16-04/01, URBROJ: 2186-21-04-16-2).

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Đurđ - kuća u Svetom Đurđu

Prodaje se 1/3 suvlasničkog dijela nekretnine č.k.br. 101 upisane u zk. uložak br. 1013 u k.o. Sveti Đurđ, koja se nalazi u Svetom Đurđu u ulici Vatroslava Lisinskog kbr. 21, a sastoji se od stambene građevine, gospodarskih građevina i dvorišta.

Rok za predaju ponuda je 22.08.2016. godine.

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Sveti Đurđ, Ulica braće Radić 1, 42 233 Sveti Đurđ u zatvorenim omotnicama s naznakom "za natječaj za kupnju nekretnine - Sveti Đurđ - ne otvarati" osobno u pisarnici Općine Sveti Đurđ ili preporučeno putem pošte.

PREUZMITE:

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Đurđ - kuća u Svetom Đurđu