Gdje se nalazite:   Početna Novosti Javni poziv na podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

24.08.2012

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Na temelju odredbi članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine" broj 86/2012) radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, upućuje se

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

       JAVNI POZIV

 

NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI ĐURĐ

 

Dana 04. kolovoza 2012. godine stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (objavljen u „Narodnim novinama" broj 86 od 27. srpnja 2012. godine). Stupanjem na snagu navedenog Zakona, prestalo je važenje Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljenog u „Narodnim novinama" broj 90/11.

Ovaj Zakon uredio je uvjete, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

Pozivaju se svi vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Sveti Đurđ na podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju kako bi se izvršila legalizacija takove izgradnje u skladu s odredbama navedenog Zakona.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se:

1) zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

(2) zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju, kojeg za područje općine Sveti Đurđ donosi Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okolišu Varaždinske županije – Ispostava Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14.

Zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.

Iznimno, zahtjev za donošenje Rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje o uklanjanju do dana stupanja na snagu ovog Zakona, podnosi se najkasnije do 31.12.2012. godine.

Obrazac zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom za izdavanje Rješenja, vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada mogu podići u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije – Ispostava Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14.

Općinski načelnik
Marijan Lazar, prof.

Preuzmite: 

Javni poziv - nezakonito izgrađene zgrade

Za više informacija posjetite: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja