Gdje se nalazite:   Početna Novosti Obavijest o provođenju javne rasprave

08.11.2012

Obavijest o provođenju javne rasprave

Na temelju  članka 14. stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (''Narodne novine'' br. 64/08 i 67/09), članka 14. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj 114/08), članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 17. stavka 2. i članaka 18., 19. 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'', br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-03/12-02/147, URBROJ: 517-06-2-1-2-12-15, od 29.10.2012. godine), Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije daje

Obavijest o provođenju javne rasprave

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave 
u postupku procjene utjecaja na okoliš 
i postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za zahvat
''Postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica kapaciteta 144.000 jedinki 
na području Općine Sveti Đurđ''
                                                       nositelja zahvata Luneta d.o.o., Trg slobode 6, Ludbreg

I

Na temelju članka 14. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (''Narodne novine'' br. 64/08 i 67/09), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 29.10.2012. godine Odluku o upućivanju Studije utjecaja na okoliš postrojenja za intenzivan uzgoj kokoši nesilica kapaciteta 144.000 jedinki  na području Općine Sveti Đurđ (nadalje: Studija)  i Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s ''Tehničko-tehnološkim rješenjem postrojenja za intenzivan uzgoj kokoši nesilica kapaciteta 144.000 jedinki na području Općine Sveti Đurđ'' (nadalje: Zahtjev) na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i tri primjerka sažetka Studije te jednog primjerka cjelovitog Zahtjeva i tri primjerka sažetka Zahtjeva u trajanju od 30 dana i to od  19.11.2012.  do  19.12.2012. Javni  uvid  provest će se  u  prostorijama Općine Sveti Đurđ, Braće Radića 1, Sveti Đurđ, radnim danom od 7 do 15 sati. Sažetak Studije i Zahtjeva bit će objavljen na internetskim stranicama Varaždinske županije, Općine Sveti Đurđ i  Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju Studije i Zahtjeva, zaključno s 19.12.2012.

III

Javno izlaganje održat će  se 27.11.2012. (utorak) u 10 sati  u  prostorijama  Općine Sveti Đurđ. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici Općine Sveti Đurđ, predstavnici nositelja zahvata odnosno investitor tvrtka Luneta d.o.o. te predstavnici izrađivača Studije i Zahtjeva tvrtka DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb.

Tijekom javnog izlaganja nazočna javnost i zainteresirana javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora, izrađivača Studije i Zahtjeva i Općine Sveti Đurđ. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

IV

Javnost i zainteresirana javnost može također dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu - Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, zaključno s 19.12.2012. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Preuzmite:

Oglas iz Večernjeg lista (objava 8.11.2012.)

Studija o utjecaju na okoliš - netehnički sažetak

Tehničko - tehnološko rješenje

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša - sažetak